Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės


Žemiau išvardytos naudojimosi sąlygos. Vartotojui jas pažeidus, rehost.lt gali taikyti atitinkamas priemones be išankstinio įspėjimo. rehost.lt pasilieka teisę panaikinti taisyklių nesilaikančio vartotojo paskyrą.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios rehost.lt paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės (toliau – taisyklės) nustato rehost.lt projekto administracija ir rehost.lt projektu teikiamų paslaugų vartotojo (toliau – vartotojas) tarpusavio santykius, įsipareigojimus, paslaugų teikimo ir kitas susijusias sąlygas.

1.2. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti ir jų laikytis kiekvienas vartotojas. Vartotojas, užsisakęs tiekėjo teikiamas paslaugas, įsipareigoja laikytis šių taisyklių nuo pirmojo apmokėjimo už įsigytas paslaugas iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis šiomis taisyklėmis santykiuose su vartotoju. Vartotojui pažeidus šias taisykles tiekėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą.

1.4. Šiose taisyklėse vartotojams sąvokos bei jų reikšmės atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat visuomenės narių vartojamas sąvokas ir reikšmes išskyrus šiose taisyklėse nustatytas išimtis. Šiose taisyklėse vartojimo sąvokų aiškinimo teisę turi tik tiekėjas, todėl iškilus neaiškumams, vartotojas privalo kreiptis į tiekėją dėl sąvokų išaiškinimo, o tiekėjas įsipareigoja visiems vartotojams pateikti vienodas sąvokų reikšmes vadovaudamasis protingumo sąžiningumo ir teisėtumo principais.

2. HOSTINGO SERVERIŲ NUOMA

2.1. Tiekėjas neatsako už turtinę, moralinę arba kitokią žalą, patirtą naudojantis tiekėjo hostingo serverių nuomos paslaugomis, išskyrus galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, kai tiekėjas yra imperatyviai įpareigojamas atlyginti žalą. tiekėjas tai pat neatsako už bet kokią žalą vartotojams, atsiradusią dėl tiekėjo serveriuose naudojamos programinės įrangos klaidų, ryšio sutrikimų, kompiuterinės technikos gedimų ar trečiųjų asmenų veikos (tiek teisėtos, tiek neteisėtos). Vartotojas už tiekėjui padarytą žalą atsako galiojančių norminių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

2.2. Hostingo serverio nuomos paslaugų vartotojui draudžiama:

2.2.1. talpinti tiekėjo serveriuose informaciją, pažeidžiančią Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautines teisės normas;

2.2.2. naudoti tiekėjo serverius ir teikiamas paslaugas veiklai, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautines teisės normas;

2.2.3. naudoti tiekėjo serverių resursus masiškam el. pašto laiškų siuntimui

2.2.4. neetiškai („spam“, „junk mail‘) reklamuoti tiekėjo serveriuose ar kituose serveriuose patalpintas WWW svetaines, paslaugas, prekes ir pan.;

2.2.5. diegti serverio pusėje veikiančias („server-side“) pokalbių („chat“) programas į tiekėjo serverius be išankstinio tiekėjo sutikimo;

2.2.6. kenkti tiekėjo serverių, sistemos veikimui, tiekėjo teikiamų paslaugų naudotojams ir WWW svetainių lankytojams (platinti virusus, diegti programinę įrangą ir pan.);

2.2.7. naudoti programas („scripts“) naudojančias nepagrįstai daug serverio resursų (daugiau kaip 30 proc. serverio centrinio procesoriaus (CPU) ar 30 proc. operatyviosios atminties (RAM) resursų). Tiekėjas pasilieka teisę riboti resursų naudojimą, stabdyti minėtas programas ar jas pašalinti. Tiekėjas taip pat turi teisę riboti, stabdyti ar nutraukti paslaugos teikimą, jei paslaugos vartotojas bendrai sunaudoja nepagrįstą kiekį serverių resursų (didelis bendras CPU, operatyviosios atminties (RAM), bylų sistemos inodes (įprastai 1 GB disko vietos = 65 000 inodes, bet ne daugiau, kaip 300 000 inodes bendrai) sunaudojimas ir pan.).

2.2.8. be atskiro tiekėjo pritarimo talpinti tinklapius (projektus), kurių paskirtis teikti reklaminių antraščių mainų, interneto radijo stočių („streaming media“), lankytojų skaitliukų ar kitas panašias paslaugas;

2.2.9. tinklapiuose teikti informacijos, kurios autorių ir gretutinės teisės yra saugomos, mainų paslaugas, neturint autoriaus ar gretutinių teisių savininko sutikimo, įskaitant tarpininkavimo minėtose informacijos mainuose paslaugas.

2.2.10 Piknaudžiauti disko vieta (VIP). Taikoma sąžiningo naudojimo taisyklė, kuri apčiuopa, kad per parą negalima įkelti daugiau kaip 1gb duomenų vienai svetainei. Disko vieta negali viršyti 10GB visam planui. Dėl išskirtinių atvejų prašome susisiekti su pagalba.

2.3. Vartotojai, kurių tinklapiuose yra talpinama informacija netinkanti nepilnamečiams (erotinio ar panašaus pobūdžio), privalo visus lankytojus pirmajame puslapyje įspėti apie tinklapio turinį.

2.4. Šių taisyklių 6 ir 7 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikančių vartotojų WWW svetaines ir(ar) hostingo serverius tiekėjas turi teisę blokuoti nedelsiant.

2.5. Tiekėjas taip pat turi teisę nutraukti paslaugų teikimą vartotojui, jeigu jo veikla grubiai pažeidžia valstybės, kurioje fiziškai randasi tiekėjo serveriai, teisės normas. Prieš nutraukdamas paslaugų teikimą, tiekėjas informuoja vartotoją apie pažeidimus ir jei vartotojas per 12 val. nepašalina pažeidimų – turi teisę apriboti naudojimąsi hostingo serveriu. Tiekėjas turi teisę nedelsdamas blokuoti vartotojo hostingo serverį, jeigu kyla grėsmė, kad dėl vartotojo daromų valstybės, kurioje randasi serveriai, teisės normų pažeidimų gali nukentėti kitų vartotojų teisėti interesai (fizinis serverio atjungimas nuo tinklo, įeinančių ar (ir) išeinančių duomenų apribojimas, aktyvus užklausų į serverį blokavimas ar kita).

2.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai apriboti ar nutraukti hostingo serverio nuomos paslaugų teikimą vartotojui, nesant vartotojo kaltės, jeigu iškyla reali grėsmė, kad dėl tolesnio paslaugų teikimo nukentėtų kitų vartotojų ir tiekėjo teisėti interesai. Tokiu atveju tiekėjas sudaro galimybę vartotojui persirašyti visą reikalingą informaciją bei per 5 darbo dienas sugrąžina vartotojo sumokėtas, bet nepanaudotas įmokas, kurias vartotojas sumokėjo banko perlaida (virtualioje piniginėje esančias lėšas vartotojas ir toliau gali naudoti kitoms paslaugos įsigyti ar pratęsti jų galiojimą).

2.7. Tiekėjas neatsako už vartotojų hostingo serveriuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką, laikomus duomenis. Vartotojas, pastebėjęs, kad tiekėjo serveriuose talpinama informacija (duomenys) pažeidžia šias taisykles, privalo nedelsiant informuoti tiekėją el. paštu arba kitomis priemonėmis.

2.8. Tiekėjas neatsako už sistemos veikimo bei paslaugų teikimo sutrikimus sukeltus dėl trečiųjų asmenų kaltės. Esant būtinybei ir galimybei, tiekėjas vartotoju prašymu pateikia visą turimą informaciją (nepažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų) vartotojui, jeigu jis nukentėjo dėl trečiųjų asmenų veiksmų, kuriais yra pažeidžiamos nacionalinės ir tarptautinės teisės nuostatos.

2.9. Tiekėjas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį vartotojui taiko tretieji asmenys ir nedalyvauja vartotojo ginčuose su minėtais asmenimis.

2.10. Tiekėjas turi išimtinę teisę vienašališkai keisti hostingo serverių nuomos paslaugų normatyvus ir įkainius, prieš 30 d. informavęs vartotojus. Nauji įkainiai vartotojui taikomi nuo paskutinės paslaugų, už kurias jau yra pamokėta, galiojimo dienos, t. y. netaikomi jau apmokėtoms paslaugoms bet taikomos siekiant šias paslaugas pratęsti.

2.12. Paslaugų sutartis galioja iki tos dienos iki kurios apmokėta už paslaugas. Pasibaigus sutarties galiojimui ir per tris darbo dienas nesumokėjus už paslaugas paslaugos teikimas sustabdomas. Klientui prašant bei nesuėjus 16 punkte nustatytam terminui duomenys gali būti atstatomi. Praėjus 16 punkte nurodytam terminui ir esant techninėms galimybėms, tiekėjas gali atstatyti duomenis ir atnaujinti paslaugos teikimą, o vartotojas privalo sumokėti 6 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio vienkartinį mokestį.

2.13. Hostingo serverių nuomos paslaugos, kurių pasibaigęs galiojimas nėra pratęsiamas per 15 dienų, teikėjas įgyja teisę pašalinti visus vartotojo duomenis susijusius su paslauga.

2.14. Vartotojas bet kuriuo metu gali pasirinkti kitą hostingo serverių nuomos paslaugos planą. Keičiant planą į brangesnį turi sumokėti planų kainų skirtumą už likusį paslaugos naudojimosi laikotarpį (arba perskaičiuojamas kainų skirtumas ir sutrumpinamas paslaugos galiojimo laikas). Keičiant planą į pigesnį, kainų skirtumas nekompensuojamas, o atitinkamai prailginamas paslaugos galiojimo laikas. Dėl plano keitimo vartotojas privalo kreiptis į tiekėją.

2.15. Vartotojui savo iniciatyva nutraukus naudojimąsi hostingo serverio nuomos paslaugomis, sumokėtos įmokos už paslaugų naudojimosi laikotarpį yra negrąžinamos. Nepanaudotos sumos per 5 darbo dienas pervedamos į vartotojo nurodytą banko sąskaitą arba virtualią piniginę.

2.16. Vartotojai turi teisę:

2.16.1. naudotis hostingo serverių nuomos paslauga nepažeidžiant šių taisyklių;

2.16.2. gauti būtinąją pagalbą ir informaciją siekiant įgyvendinti 19.1 punkte nurodytą teisę;

2.16.3. bet kada vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį;

2.16.4. keisti hostingo serverių nuomos planus;

2.16.5. kitas šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

2.17. Vartotojai privalo:

2.17.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją;

2.17.2. informuoti apie identifikuojančios vartotoją informacijos pasikeitimus per 3 darbo dienas.

2.17.3. atsiskaityti už teikiamas paslaugas laiku;

2.17.4. saugoti savo svetainę nuo įsilaužimų, niekam neteikti informacijos apie svetainės prisijungimo duomenis (prisijungimo vardo, slaptažodžio), darytis nuolatines duomenų kopijas.

2.17.5. laikytis šių taisyklių.

2.18.6. Tiekėjas turi teisę:

2.18.1. valdyti informaciją apie vartotoją, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga;

2.18.2. nutraukti arba apriboti paslaugų teikimą šių taisyklių nustatyta tvarka ir pagrindais;

2.18.3. esant įtarimui dėl galimo taisyklių pažeidimų, siekiant užtikrinti serverių ir juose talpinamų duomenų saugumą, tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą ar vartotojo prašymu peržiūrėti vartotojo hostingo serveryje laikomą informaciją;

2.18.4. kitas teises susijusias su paslaugų teikimu ir serverių administravimu.

2.19. Tiekėjo pareigos:

2.19.1. aktyvuoti paslaugos tiekimą per vieną darbo dieną gavus apmokėjimą.

2.19.2. pašalinti paslaugos sutrikimus, vartotojui apie tai informavus.

2.19.3. užtikrinti vartotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir saugumą.

2.19.4. informuoti vartotoją apie planuojamus techninius ir programinės įrangos pakeitimus arba profilaktinius darbus, dėl kurių gali sutrikti hostingo serverių nuomos paslaugų teikimas.

2.19.5. Tiekėjas ne rečiau kaip kartą per 7 dienas sukuria visų vartotojo hostingo serveryje talpinamos informacijos kopiją (toliau – hostingo serverio kopija), kurią išsaugo atskiroje laikmenoje. Esant vartotojo prašymui ir techninėms galimybėms, tiekėjas pateikia vartotojui hostingo serverio kopiją (ar jos dalį) arba vartotojo hostingo serveryje esančius duomenis pakeičia duomenimis esančiais hostingo serverio kopijoje.

2.19.6. Vartotojui savo noru nutraukus susitarimą dėl hostingo serverio nuomos paslaugų, t. y. nesant šių taisyklių pažeidimų, tiekėjas, vartotojo prašymu ir esant techninėms galimybėms, pateikia vartotojui hostingo serverio kopiją ar jos dalį.

2.19.7. Tiekėjas neatsako už vartotojo hostingo serveryje esančių duomenų praradimą (sunaikinimą), pasikeitimą, jeigu tai įvyko dėl techninės ar programinės įrangos sutrikimų ar trečiųjų asmenų kaltės. Vartotojas privalo asmeniškai rūpintis duomenų saugumu bei daryti nuolatines kopijas, kurios būtų saugomos vartotojo laikmenose, t. y. ne tiekėjo serveriuose.

3. SSL SERTIFIKATŲ IŠDAVIMAS

3.1 Teikdamas SSL sertifikato išdavimo paslaugą tiekėjas veikia tik, kaip tarpininkas tarp vartotojo ir SSL sertifikatą išduodančios įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – Sertifikavimo institucija). SSL sertifikato išdavimo ar pratęsimo paslauga vartotojui pradedama teikti šiam apmokėjus atitinkamą sąskaitą.

3.2. Vartotojas privalo pateikti visus tiekėjo nurodytus duomenis, būtinus SSL sertifikatui išduoti. Nepateikus šių duomenų, ar pateikus neteisingus duomenis, SSL sertifikato išdavimo procesas nėra inicijuojamas ir įmokėtos sumos vartotojui negrąžinamos.

3.3. Inicijavus SSL sertifikato išdavimą (vartotojui pradėjus SSL sertifikato duomenų pildymo procedūrą, pateikus CSR raktą), sumokėtos sumos vartotojui nebegrąžinamos.

3.4. Vartotojas sutinka su atitinkamo SSL sertifikato naudojimosi sąlygomis ir taisyklėmis, nustatytomis Sertifikavimo institucijos, bei asmeniškai atsako už jų laikymąsi ir pasekmes jas pažeidus. Laikoma, kad vartotojui inicijavus SSL sertifikato išdavimą, jam yra žinoma apie atitinkamos Sertifikavimo institucijos nustatytus reikalavimus (jei žemiau pateiktos nuorodos neveikia, vartotojas, prieš inicijuodamas SSL sertifikato išdavimą turi kreiptis į tiekėją, kad gauti naujas nuorodas. vartotojus nesikreipus laikoma, kad jam Sertifikavimo institucijų reikalavimai yra žinomi):

3.4.1. „Comodo“ išduodami sertifikatai – būtina laikytis „Comodo Certificate Subscriber Agreement“ (https://www.comodo.com/repository/docs/ssl_certificate_subscriber_agreement.pdf);

3.4.2. „GeoTrust“ išduodami sertifikatai – būtina laikytis „GeoTrust SSL certificate Subscriber Agreement“ (https://www.geotrust.com/resources/cps/pdfs/gt_ssl_SA_v.2.0.pdf).

3.5. Vartotojas atsako už SSL sertifikato naudojimo teisėtumą bei tinkamą šio sertifikato naudojimą. Tiekėjas nedalyvauja ginčuose tarp vartotojo ir Sertifikavimo institucijos bei trečiųjų asmenų dėl galimo neteisėto ar netinkamo SSL sertifikato naudojimo.

3.6. Šiame skyriuje aptariamiems santykiams taip pat taikomos hostingo serverių nuomai skirtos taisyklės, kiek jos yra suderinamos su SSL sertifikatų išdavimu ir palaikymu.

4. KITOS NUOSTATOS

4.1. Tiekėjas gali nutraukti savo veiklą prieš 30 kalendorinių dienų el. paštu informavęs visus vartotojus. Tokiu atveju visos vartotojų įmokos už nepanaudotą laikotarpį yra grąžinamos, o vardų sričių (domenų) registras perleidžiamas įmonei/organizacijai, kuri užtikrintu tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugos teikimą.

4.2. Tiekėjas pasilieka teisę keisti šias taisykles.

4.3. Taisyklės yra skelbiamos tiekėjo interneto tinklapyje..